New Microsoft PowerPoint Presentation7

دو دلیل عمده و اصلی برای زخم پپتیک وجود دارد:

  • عفونت باکتریایی معده
  • دسته ای از داروهای مسکن به نام مسکن های غیر استروییدی نظیر بروفن و آسپرین و ناپروکسن.

اما اجازه بدهید در مورد این دو دلیل عمده بیشتر توضیح دهم.

هلیکوباکتر پیلوری:

هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری و یا میکروب است که در دستگاه گوارش زندگی می کند. عفونت با این باکتری بسیار شایع است و تعداید از مطالعات شیوع این باکتری را در دنیا بالای 50 درصد گزارش داده اند.

زخم های پپتیک یا همان زخم های معده در برخی افراد مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری ممکن اصلا تغییری نکند اما در عده ای از بیماران دچار زخم معده ، عفونت همزمان با هلیکوباکتر پیلوری می تواند موجب بدتر شدن زخم معده شود.

دلیل بدتر شدن زخم در این افراد این است که عفونت با این باکتری می تواند موجب چند اتفاق شود که در زیر بیان می شوند:

  • افزایش مقدار اسید در معده و روده کوچک
  • التهاب لایه داخلی و محافط معده و ابتدای روده
  • تخریب لایه موکوسی و محافظ معده

مسکن های غیر استروییدی:

ایتفاده از مسکن های غیر استروییدی در برخی افراد می تواند موجب ایجاد زخم های گوارشی شود. این دارو های به صورت گسترده برای کاهش درد و التهاب در حال استفاده هستند. بسیاری از مردم بصورت روزانه آسپرین استفاده می کنند.

مسکن های غیر استروییدی می توانند در لایه داخلی لوله گوارشی تغییراتی را ایجاد کنند که نتیجه این تغییرات زخمی شدن لوله گوارشی در برخی افراد است.

البته این که مسکن های غیر استروییدی بتوانند زخم معدهو روده ایجاد کنند به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله : نوع دارو، سیستم بدنی و گوارشی فرد، مقداری از دارو که فرد مصرف می کند و مدت زمان مصرف دارو.

برای مطالعه بیشتر :

پرهیز های غذایی در زخم معده